Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Burmistrz Blachowni z absolutorium i wotum zaufania! Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z budżetu za 2018 rok oraz Raport o stanie gminy!

Po raz pierwszy, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, każdy samorząd ma obowiązek przedstawić do publicznej wiadomości Raport o stanie Gminy Blachownia. Na podstawie powyższego dokumentu oraz obszernej debaty, radni w obecności 14 radnych: 11 za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących się głosach zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza. W załączeniu wystąpienie Burmistrza dotyczące raportu o stanie gminy za roku 2018.

 

 

Debatę nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu rozpoczęła Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska, która podkreśliła, że dochody gminy w roku 2018 zostały zrealizowane na kwotę 59 196 624,60, co stanowi 93,53 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 47 464 683,32 zł, co stanowiło 99,71 % planu, a dochody majątkowe w wysokości 11 731 941,38 zł, co daje 74,78 % planowanej kwoty.

 

Rok 2018 był kontynuacją wielkiej ofensywy inwestycyjnej w naszej gminie. Łącznie udało nam się zrealizować 32 zadania inwestycyjne na rekordową sumę blisko 17 mln zł, co stanowi ponad 200% wzrost do roku poprzedniego.

 

Całość wystąpienia Burmistrza Blachowni zamieszczamy w załączniku.

 

Wykonanie budżetu za rok zeszły zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz wszystkie Komisje Rady Miejskiej. Po dyskusji większość radnych (w obecności 14 radnych: 11 za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących się głosach) zdecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Blachowni z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

 

Przemówienia Burmistrza Blachowni

 

 

 


Data publikacji: 19-06-2019